Thursday, November 29, 2007

Hadiah Sastera Grup Karyawan Luar Negara 2007/2008
Pengenalan

Hadiah Sastera Grup Karyawan Luar Negara (HS-GKLN) merupakan usaha terkini Grup Karyawan Luar Negara dalam melahirkan penulis-penulis lepasan luar negara yang lebih prolifik dan kompetitif khasnya dalam media cetak arus perdana. HS-GKLN asalnya dicetuskan sebagai pendekatan baru bagi menggantikan Hadiah Galakan Sastera Grup Karyawan Luar Negara (HGS) yang pernah dicadangkan sebelum ini bagi sesi 2005-2007. Atas beberapa halangan yang timbul sepanjang proses penilaian HGS, format hadiah tersebut terpaksa dipinda dan diberi nama baru sebagai HS-GKLN.

Sebelum ini, HGS dinilai berdasarkan karya-karya yang disiar di yahoogroups GKLN sepanjang tempoh penilaian (2005-2007). Hal ini menimbulkan kerumitan apabila terdapat segilintir ahli GKLN yang menghantar karya yang sama dalam versi yang berbeza setelah dibuat suntingan sekaligus menyukarkan urusetia menentukan karya manakah yang sepatutnya dinilai untuk hadiah. Dalam masa yang sama, kebanyakan karya yang dikongsi di yahoogroups GKLN adalah bertujuan untuk diulas dan kebanyakannya ‘karya mentah’ yang belum disunting. Keadaan ini bakal merendahkan kualiti karya-karya yang akan dinilai untuk HGS.

Sebagai alternatif, HS-GKLN akan dilancarkan serta dijadikan hadiah tahunan (tertakluk kepada pindaan oleh Sekretariat GKLN)

Hadiah Sastera GKLN

1) Hadiah ini terbuka kepada ahli Grup Karyawan Luar Negara yang mencukupi syarat-syarat seperti berikut:

a) Pernah menyumbang karya/ tulisan/ ulasan/ berita dan sebagainya di yahoogroups GKLN.
b) Masih dalam program ‘undergraduate’ di luar negara dan berusia kurang daripada 30 tahun sewaktu karya tersiar di media cetak.
c) Ahli-ahli yang megikuti program ‘twinning’ tetap layak menyertai walaupun telah kembali ke tanah air selagi belum selesai pengajian ‘undergraduate’ dan berusia kurang 30 tahun sewaktu karya tersiar di media cetak.
d) Mengikuti pengajian ‘undergraduate’ di negara-negara yang diliputi oleh GKLN seperti :

-England,
-Scotland,
-Wales,
-Northern Ireland,
-Ireland,
-US,
-Morocco,
-Rusia,
-Australia,
-New Zealand,
-India,
-Indonesia
-Jepun


Bagi negara-negara yang tidak disebutkan bolehlah dirujuk kepada urusetia untuk pengesahan.


2) Karya-karya yang dinilai untuk HS-GKLN wajib menepati syarat-syarat berikut
a) Karya tersebut hendaklah pernah disiarkan di mana-mana media cetak sama ada dalam bentuk akhbar, majalah, jurnal, mahupun buku. Buletin tidak berdaftar tidak diterima (rujuk sekretariat HS-GKLN untuk keterangan lanjut)
b) Karya tersebut telah disiarkan dalam tempoh penilaian dibuat. Untuk HS-GKLN yang Pertama (2006-2007), karya-karya yang akan dinilai adalah dari tempoh 1 Januari 2006 sehingga 31 Disember 2007. Walaubagaimanapun, Sekretariat HS-GKLN berhak meminda tarikh tersebut pada bila-bila masa.
c) Karya tersebut tidak pernah memenangi sebarang pertandingan/ sayembara/ hadiah sastera sebelum keputusan rasmi HS-GKLN diumumkan.

3) Mereka yang layak, bolehlah menghantarkan karya kepada sekretariat Hadiah Sastera GKLN sebelum tarikh tutup.15 Januari 2007. Karya yang lewat tidak akan dilayan.

4) Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan yang boleh. Tetapi hanya satu hadiah bagi setiap kategori sahaja yang layak diterima oleh seorang peserta.

5) Karya yang berjaya akan dikumpulkan oleh GKLN untuk penerbitan.

6) Bersama penyertaan karya, sertakan butiran berikut kepada puisieire@yahoo.com :
a) Nama Penuh
b) Nama Pena
c) Tarikh Lahir
d) Alamat di luar negara
e) Alamat di Malaysia
f) Tempat Pengajian
g) Jurusan dan tahun mula mengikuti jurusan tersebut
h) No Telefon di luar Negara
i) no telefon di Malaysia.


7) Kepada penulis-penulis antologi Wilayah Cinta, Jalan Jauh Ke Ramallah, dan Al Andalus Menangis, hanya 2 karya anda dari setiap antologi tersebut layak untuk dinilai dalam HS-GKLN. Sila maklumkan kepada sekretariat judul karya yang ingin dinilai, berserta maklumat peribadi seperti yang tertera di poin (6)

8) Dua kategori akan dinilai iaitu Kategori Puisi Eceran dan Kategori Cerpen Eceran. 5 karya untuk setiap kategori akan dipilih untuk diberi hadiah.

9) Walaubagaimanapun segala syarat dan hadiah tertakluk kepada pindaan, oleh sekretariat HS-GKLN. Diingatkan kepada ahli GKLN, keberlangsungan HS-GKLN bergantung kepada sambutan yang diberi oleh para ahli. Sekiranya didapati penyertaan ahli dan jumlah karya dinilai tidak memuaskan/ kurang dari sasaran maka urusetia HS-GKLN berhak meminda jumlah hadiah atau menangguhkan ke tahun yang akan datang.